نظامی        0  965 reads

انواع شاخه هاي نظامي
نیروهای مسلح سلطنتی(FAR)، ارتش سلطنتی مراکش،نيروي دريايي،نيروي هوايي سلطنتي مراكش

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد
بالقوه6484789نفر و استعداد بالفعل7908864 نفر

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
مراکش در یک نگاه
جغرافیا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی