روابط با ایران        0  4172 reads

 1) تاريخچه

روابط ايران با اتيوپي به چند دهه قبل برمي گردد و در سال 1339 اولين سفير فوق العاده به اتيوپي اعزام گرديد و در آبان همان سال وزير مختار اتيوپي به تهران سفر نمود. گر چه مقدمات مزبور بلافاصله منجر به تأسيس نمايندگي سياسي در دو كشور نشد ولي تمايل طرفين به ايجاد و بسط روابط ادامه داشت تا اين كه در فروردين سال 1340 ( 1960 ) سفارت ايران در آديس آبابا افتتاح گرديد. هر چند اتيوپي فاقد سفارتخانه در تهران بود. پس از تغيير حكومت در سال 1974 و سقوط هايله سلاسي، رژيم شاه موضعي خصمانه بر عليه اتيوپي گرفت و رابطه دو كشور تيره شد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اتيوپي خوشنودي خويش را از سقوط رژيم شاهنشاهي در ايران ابراز داشته و ضمن تبريك پيروزي انقلاب اسلامي خواهان اعزام هيئتهايي به جمهوري اسلامي جهت بحث و گفتگو در خصوص گسترش روابط دو كشور شدند ـ اما به علت طرح مسئله اريتره و پشتيباني انقلاب اسلامي از آرمان آن روابط دو كشور همچنان بي تحرك ماند. پس از ترسيم سياست خارجي جمهوري اسلامي و اهميت آفريقا و كشورهاي جهان سوم، جمهوري اسلامي ايران بر آن شد تا باب روابط دوستانه با اتيوپي را كه داراي موقعيتي ويژه در منطقه حساس و استراتژيك شاخ آفريقا بود بگشايد. وجود مقر سازمان وحدت آفريقا در اين كشور نيز بر اهميت اين تلاش افزوده است. علاوه بر موقعيت استراتژيك اتيوپي، اشتراك مواضع ضد امپرياليستي دو كشور و مهمتر از آن موضع جانبدارانۀ اتيوپي از جمهوري اسلامي در جنگ تحميلي از عوامل مهم علاقمندي جمهوري اسلامي به گسترش روابط با اتيوپي بوده است.
مسئله اريتره و حمايت جمهوري اسلامي از آرمان اريتره مانعي عمده بر سر راه گسترش روابط دو كشور بود. مقامات اتيوپي به طور تلويحي از آن به عنوان عامل عمده عدم گسترش روابط دو كشور ياد مي كردند.


2) روابط سياسي

پس از پيروزي انقلاب اسلامي مواضع دولت اتيوپي در قبال جمهوري اسلامي ايران در اكثر زمينه ها مثبت بوده است. در طول جنگ تحميلي مقامات بلند پايه اين كشور در ملاقاتهايي كه با مسئولان جمهوري اسلامي ايران داشته اند رژيم عراق را متجاوز قلمداد نموده و جنايات جنگي اين كشور از جمله استعمال سلاحهاي شيميايي را محكوم نموده اند. در زمان رژيم هايله ماريام به لحاظ همسويي آن رژيم با شوروي سابق سياستهاي خصمانه آمريكا برعليه انقلاب اسلامي محكوم و مردود شناخته مي شد. اهميت استراتژيك اين كشور در منطقه شاخ آفريقا و وجود مسلمانان كه بيش از نيمي از جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهد از يك سو موقعيت ژئوپلتيك آن در جغرافياي سياسي قاره آفريقا و مشابهت فرهنگي و تاريخي از سوي ديگر روابط دو كشور را به طور طبيعي به هم نزديك ساخته است كه در حال حاضر نيز اين روابط به طور مطلوب و حسنه ادامه دارد. پس از سرنگوني رژيم هايله ماريام و روي كار آمدن دولت انتقالي رفت و آمدها و مذاكراتي در خصوص بسط و تحكيم روابط بين مقامات دو كشور صورت گرفت.
در تاريخ 1370.07.09مشاور وزير و مدير كل خاورميانه عربي و شمال آفريقا وزارت امور خارجه طي سفري به آديس آبابا و ملاقات با ملس زناوي رئيس جمهور دولت انتقالي پيام شفاهي ايران را به ايشان ابلاغ و تمايل و آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي گسترش روابط با اتيوپي را به اطلاع وي رساند.
مقامات اتيوپي همواره عراق را به لحاظ شروع جنگ عليه جمهوري اسلامي محكوم نموده و استعمال سلاحهاي شيميايي توسط اين رژيم را محكوم ساخته اند. اتيوپي همچنين نظر به موضع ضد امپرياليستي خويش تجاوز نظامي آمريكا در طبس را محكوم نمود و در ملاقات با مقامات جمهوري اسلامي با حضور ناوگانهاي خارجي در خليج فارس مخالفت نموده است.
در جهت گسترش روابط بين جمهوري اسلامي ايران و دولت انتقالي اتيوپي آقاي تامرات لاينه نخست وزير دولت انتقالي اتيوپي در رأس هياتي بنا به دعوت معاون اول رئيس جمهور از تاريخ 1 دي لغايت 4 دي 1371 مطابق 22 دسامبر لغايت 25 دسامبر 1992 از جمهوري اسلامي ايران بازديد به عمل آورد. در اين ديدار از طرف ايران اعضاي هيئت جمهوري اسلامي به قرار  ، معاون اول رئيس جمهور و معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه ـ وزير نفت ـ وزير مسكن و شهرسازي ـ وزير جهاد سازندگي ـ قائم مقام وزير بازرگاني و از طرف كشور اتيوپي  ، نخست وزير دولت انتقالي اتيوپي ـ وزير برنامه و بودجه ـ وزير معدن و انرژي ـ وزير قهوه و چاي و مزارع دولتي ـ وزير بازرگاني ـ وزير نوسازي و توسعه شهري ـ معاون وزير خارجه ـ رئيس بخش خاورميانه وزارت امور خارجه ـ سفير اتيوپي در جمهوري اسلامي ايران ـ مسئول روابط عمومي دفتر نخست وزير ـ مدير كل تشريفات دفتر نخست وزير ـ كنسول سفارت اتيوپي ـ كفيل سرپرست بخش آسيا و استرالياي وزارتخارجه ـ حضور داشتند. طي اقامت، آقاي تامرات لاينه ديداري با رئيس جمهور ايران به عمل آوردند. در اين ديدار طرفين با اشاره به مشتركات تاريخي و فرهنگي اراده خود را مبني بر گسترش روابط في مابين در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، بازرگاني و فني ابراز داشتند.


3) روابط اقتصادي

اتيوپيايي ها شديداً مايل به همكاري در زمينه نفت، انرژي و معدن، كشاورزي با جمهوري اسلامي ايران مي باشند.
طرفين روابط بازرگاني بين دو كشور در گذشته و حال را مورد بازنگري قرار دادند و در خصوص موارد ذيل به توافق رسيدند ،
طرفين موافقت نمودند كه در چارچوب قوانين و مقررات جاري كشورشان و در حد امكان نيازهاي كالايي خود را از منابع يكديگر تأمين نمايند.
دو طرف موافقت نمودند كليه اقدامات لازم را در جهت تسهيل مبادلۀ اطلاعات بازرگاني از طريق كانالهاي رسمي بازرگاني به عمل آورند.
طرفين موافقت نمودند به منظور معرفي توليدات هر يك از دو كشور در نمايشگاههاي  بين المللي سالانه يكديگر شركت نمايند.
طرف ايراني علاقه خود را نسبت به برگزاري يك نمايشگاه بازرگاني اختصاصي در اتيوپي با حق فروش همزمان محصولات خود ابراز نمود.
مذاكرات در خصوص جزئيات در مراحل آتي صورت خواهد گرفت. طرف اتيوپيايي از اين پيشنهاد استقبال نمود و موافقت كرد تسهيلات لازم در اين خصوص براي طرف ايراني فراهم نمايد.
طرف ايراني آمادگي خود را در خصوص برگزاري دوره هاي آموزش در زمينه بازرگاني خارجي و بازاريابي بين المللي جهت كارشناسان اتيوپيايي اعلام كرد. طرف اتيوپيايي از اين پيشنهاد استقبال نمود.
طرفين موافقت نمودند همكاري هاي في مابين را در زمينه تأمين نيازهاي دارايي اتيوپي توسط جمهوري اسلامي ايران هر چه بيشتر توسعه دهند.
طرف اتيوپيايي نسبت به صدور گوشت به جمهوري اسلامي ايران ابراز علاقه نمود. در اين خصوص طرفين موافقت نمودند كه سازمانهاي دامپزشكي در كشور ظرف دو ماه در زمينه استانداردهاي كيفي و بهداشتي گوشت صادراتي اتيوپي به مبادله اطلاعات و بررسي مبادلات نمايند.
طرف اتيوپيايي نسبت به خريد مصالح ساختماني، فولاد و ساير كالاهاي مورد نياز از جمهوري اسلامي ايران اظهار علاقه نمود. طرف ايراني ضمن بيان تواناييهاي ايران در زمينه توليد اقلام فوق، از پيشنهاد طرف اتيوپيايي استقبال نمود.
طرفين موافقت نمودند همكاريهاي في مابين اتاقهاي بازرگاني دو كشور و همچنين بخشهاي خصوصي دو كشور را توسعه و ارتقاء دهند.
به عنايت به روابط دوستانه موجود بين دو كشور به منظور ارتقاء همكاريهاي متقابل به مرحله فراگيري طرفين موافقت نمودند در زمان ممكن برگزاري نخستين اجلاس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي، بازرگاني، علمي، فني و فرهنگي في مابين را تهيه نمايند.
بخشهايي از يادداشت تفاهم دو كشور جمهوري اسلامي ايران و اتيوپي
به دنبال سفر هيأت عالي رتبه اتيوپي به تهران در سال 71 ملاقاتي بين قائم مقام وزير بازرگاني با وزراي طرح و توسعه اقتصادي بازرگاني، نوسازي و توسعه شهري در تاريخ 1371.09.26 انجام شد كه رئوس مطالب در ذيل آمده است ،
روشن است كه در موقعيت خطير كنوني، تفاهم و همكاري بين كشورهاي جهان سوم تنها راه تعالي و پيشرفت اين كشورهاست.
قطعاً كشورهاي جهان سوم با توجه به تواناييهاي بالقوه خود بدون دخالت واسطه ها و با همكاري يكديگر مي توانند در تحقيق توسعه اقتصادي در كشورهاي خود موفق باشند.
كشور بزرگ ايران داراي تواناييهاي بالقوه فراواني است. جمهوري اسلامي ايران نيز با توجه به گسترش سرزمين و جمعيت كثير آن مي تواند در عرصه هاي مختلف بازرگاني، صنعت و كشاورزي همكاريهاي بسيار مؤثر را با كشور اتيوپي داشته باشد.
همچنين همكاري و تشريك مساعي در مجامع بين المللي نظير گروه 77 انكتاد كه اجلاس سال گذشته آن در تهران برگزار گرديد و هيأتي نيز از كشور اتيوپي در آن اجلاس حضور داشت و يا جنبش عدم تعهد كه عرصه ديگري براي همكاري كشورهاي جهان سوم از جمله دو كشور جمهوري اسلامي ايران و اتيوپي مي باشد.
صنايع كشورهاي جهان سوم از جمله صنايع جمهوري اسلامي ايران و اتيوپي داراي ويژگيهاي خاصي است، يكي اين كه پيچيدگي صنايع كشورهاي صنعتي را ندارند و به سهولت تكنولوژي آنها قابل انتقال هستند. علاوه بر اين صنايع دو كشور توليداتي دارند كه قابل مبادله است لذا ما مي توانيم نيازهاي خود را از طريق كشورهاي يكديگر تأمين كنيم.


4) نمايندگي ها

سطح نمايندگي ايران در اتيوپي
سفارت ايران در اتيوپي در سال 1341 تاسيس گرديد

نشاني و تلفن نمايندگي ايران در اتيوپي
تلفن ،  2595900 0025111
فكس ، 2595165 0025111     
آدرس ،
JIMMA ROAD OLD AIRPORT AREA HOUSE NO.317/18
ADISS ABABA ETHIOPIA

پايگاه اينترنتي نمايندگي ايران در اتيوپي
www.iranembassy-addis.net
ir.em.et@telecom.net.et
info@iranembassy-addis.net


 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
اتیوپی در یک نگاه
جغرافیا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
نظامی
روابط با ایران