نظامی        0  841 reads

انواع شاخه هاي نظامي
نيروهاي دفاع ملي اتيوپيايي: نيروي زميني، نيروي هوايي

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد بالقوه 29.051.162 نفر و استعداد بالفعل 1.605.566 نفر

ميزان بودجه نظامي
354 ميليون دلار

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
اتیوپی در یک نگاه
جغرافیا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
نظامی
روابط با ایران