فرهنگ        0  1156 reads

1) فرهنگ عمومی

ارتباطات
طبق آمار 2009 در این کشور میزان استفاده از تلفن 4.1 تلفن در هر 100 نفر می باشد و درصد میزبانان اینترنتی آن 0.5% از 100 نفر است.


2) ادیان و مذاهب

25٪ مردم این کشور پروتستان، 15% کاتولیک، پانزده درصد آنها مسلمان سنی و دیگران آنیمیست هستند.
 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
افریقای مرکزی در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
سیاست
روابط با ایران