نظامی        0  750 reads

انواع شاخه هاي نظامي
نيروي زميني، نيروي دريايي و نيروي هوايي

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد بالقوه 5،011،056 نفر و استعداد بالفعل 2،538،585 نفر

ميزان بودجه نظامي
5.7% توليد ناخالص داخلي

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
آنگولا در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران