فرهنگ        0  1111 reads

1) فرهنگ عمومی

زبان
زبان رسمی کنگو فرانسوی می‌باشد، اما در این کشور به زبان‌های لینگا، کیکُنگو و گویش تکّه نیز صحبت می‌شود.

نژاد
تکه، مبه ته، سالگاه مبوچی ماکا. زباو کنگوئی تکه مبوسی، فرانسه

قبايل
مهمترين اين قبايل عبارتند از؛ كنگو، سانگا، امبوچي، تكه، اروپايي و ديگر نژاد ها

ارتباطات
تعداد فرودگاه هاي مهم
 4
تعداد مشتركين تلفن هاي ثابت و همراه
15900 اشتراك تلفن ثابت و 490000 اشتراك تلفن همراه

تعداد كاربر هاي اينترنتي و كد اينترنتي كشور
 70000 نفر، cg.

2) ادیان و مذاهب

درصد اعتقادات بومی در کشور کنگو 48%، کاتولیک رومی 35%، سایر مسیحیان 15% و مسلمانان 2% می باشد.


3) رسانه های گروهی


ايستگاه هاي راديويي و تلوزيوني
ايستگاه هاي راديويي؛ 3 موج كوتاه و AM 1, FM 5
ايستگاه هاي تلويزيوني؛ 1

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
کنگو در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
اقتصاد
سياست
نظامي
روابط با ايران
فرهنگ