نظامی        0  1682 reads

انواع شاخه هاي نظامي
نيروي ارتش جمهوري سيرالئون (RSLAF)؛ ارتش شامل نيروي هوايي و دريايي

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد بالقوه 1.086.091 نفر و استعداد بالفعل 539.697 نفر

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
سیرالئون در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران