آفران بلاگ


شیخ زکزاکی برمزار عماد و جهاد مغنیه


تصویری از شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه بر سرمزار عماد و جهاد مغنیه دو فرمانده شهید حزب الله منتشر شد.

 
شیخ زکزاکی طی یورش اول هفته ارتش نیجریه به حسینیه بقیه الله دستگیر و 300 نفر از نزدیکانش کشته شدند.

API: RSS | RDF | ATOM
 
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم