فرهنگ        0  1001 reads

1) فرهنگ عمومی

گروه های نژادی
بالانته، فولانی، والینکه، ماندیاکو

زبان
بالانتا، فولانی، مانکیاک، ماندیکا، پرتغالی (رسمی)

ارتباطات

در این کشور 10 هزار و 200 خط تلفن ثابت و 95 هزار خط تلفن همراه وجود دارد
گینه هیچ میزبان اینترنتی ندارد اما 37 هزار نفر در این کشور از اینترنت استفاده می‌کنند


2) ادیان و مذاهب

اعتقادات سنتی، اسلام، مسیحی،

 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
گينه بيسائو در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
روابط با ايران