نظامي        0  793 reads

انواع شاخه هاي نظامي
 
زميني، هوائي، دريائي

تعداد نيروهاي نظامي

استعداد
بالقوه 14 ميليون نفر و استعداد بالفعل قريب به 7 ميليون نفر

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري كنيا در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
نظامي
روابط با ايران