نظامی        0  977 reads

انواع شاخه هاي نظامي

ارتش، نیروی دریایی  و نیروی هوايي  جمهوری تونس

 

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد بالقوه2,035,431نفر و استعداد بالفعل2,441,741  نفر

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
تونس در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران